Skapa ett papperslöst kontor med en Raspberry Pi

Skapa ett papperslöst kontor med en Raspberry Pi Titelbild

Att bli papperslös kan innebära stora fördelar för ditt företag. Det finns många anledningar till att privatpersoner och företag vill digitalisera sina dokument, allt från att minska röran till att ta hänsyn till miljön. Och därför vill jag berätta för dig hur du skapar ett papperslöst kontor med en Raspberry Pi.

I den här artikeln kommer jag att lyfta fram ett extremt kraftfullt open source-verktyg som finns tillgängligt för att hjälpa till att effektivisera denna process: Papperslös-NGX.

Så jag ska gå igenom stegen för att installera Paperless-NGX på en Raspberry Pi 5 och förvandla din lilla dator till ett kraftpaket för dokumenthantering.

Ett papperslöst hemmakontor

Vad är Paperless-NGX?

Paperless-NGX är ett dokumenthanteringssystem med öppen källkod som hjälper användare att digitalisera och organisera sina dokument på ett enkelt sätt.

Den använder OCR-teknik (Optical Character Recognition) för att extrahera text från skannade dokument, vilket gör dem sökbara och lätta att återskapa.

Med funktioner som taggning, fulltextsökning och metadata extradocker psction erbjuder Paperless-NGX en heltäckande lösning för hantering av dina digitala dokument. Den kan också köras på flera kärnor samtidigt och utföra hälsokontroller av dina dokument.

Enligt min mening är det det bästa dokumenthanteringssystemet som finns.

Och genom att köra din Paperless-NGX-server på en Raspberry Pi sparar du både tid och pengar. Det är en enkel och effektiv lösning.

Förutsättningar

Att installera Paperless-NGX på din Raspberry Pi är otroligt enkelt, men det krävs några förutsättningar innan du kan komma igång.

Jag installerar detta på en Raspberry Pi 5 med 64-bitars Bookworm OS (Raspberry Pi 5 kör inte 32-bitars Bookworm OS i alla fall). I dokumentationen för Paperless-NGXskrivs det att man kan få igång Paperless-NGX på en Raspberry Pi 3B, men med vissa element som körs långsamt.

På min Pi 5 har jag dock inte stött på några problem.

Nu är den primära förutsättningen för att få igång Paperless-NGX Docker och Docker Compose.

Du hittar detaljerade instruktioner genom att gå till den länken. Sammanfattningsvis måste du dock konfigurera Dockers apt-förvar:

# Add Docker's official GPG key:
sudo apt-get update
sudo apt-get install ca-certificates curl
sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings
sudo curl -fsSL https://download.docker.com/linux/debian/gpg -o /etc/apt/keyrings/docker.asc
sudo chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.asc

# Add the repository to Apt sources:
echo \
  "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/etc/apt/keyrings/docker.asc] https://download.docker.com/linux/debian \
  $(. /etc/os-release && echo "$VERSION_CODENAME") stable" | \
  sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null
sudo apt-get update

Och sedan springa:

sudo apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-buildx-plugin docker-compose-plugin

Mer information hittar du på Dockers webbplats om du stöter på några problem.

Kör för att kontrollera att allt är som det ska:

 sudo docker run hello-world

För att se vilka Docker-containrar som är uppe kan du alltid köra:

docker ps

Installera Paperless-NGX

När du har installerat Docker och Docker Compose på din Raspberry Pi 5 är det dags att installera Paperless-NGX.

För att göra detta behöver du bara köra ett enda kommando:

bash -c "$(curl --location --silent --show-error https://raw.githubusercontent.com/paperless-ngx/paperless-ngx/main/install-paperless-ngx.sh)"

Detta kommer att ta dig igenom ett ganska enkelt installationsskript. Det kommer att be dig om namn, din e-postadress och dina konfigurationsinställningar.

Installationsskript för Paperless-NGX

Du kan bestämma om du vill att den ska köras på en webbserver eller bara via localhost. Standardporten är 8000. Så när installationen är klar kan du köra docker ps för att se till att behållarna är uppe.

Sedan kan du öppna en webbläsare och gå till: https://localhost:8000/ för att öppna den direkt på din Raspberry Pi. Om du vill komma åt den från en annan dator kan du öppna en webbläsare och gå till https://:8000/.

Och det är allt som krävs. Nu kan du och dina kollegor börja ladda upp och organisera era dokument.

Paperless-NGX webbgränssnitt

Slutsats

Att digitalisera sina dokument med Paperless-NGX på en Raspberry Pi 5 är en kostnadseffektiv och miljövänlig lösning för både privatpersoner och företag.

Men om du nu vill kunna fjärrstyra din Raspberry Pi är PiCockpit den perfekta lösningen att köra tillsammans med Paperless-NGX. Du kan installera PiCockpit på mindre än 5 minuter utan krångel.

Kolla in det här:

Genom att följa de steg som beskrivs i den här guiden kan du effektivisera din dokumenthanteringsprocess och ta ett steg mot en papperslös framtid.

Paperless-NGX kan hjälpa dig att hålla dina dokument under kontroll och PiCockpit kan hjälpa dig att hålla din Pi under kontroll.

Om du har några frågor är du välkommen att lämna en kommentar nedan.

Lämna en kommentar